Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Ανείσπρακτα ενοίκια και κενά ακίνητα: Σε ποιες περιπτώσεις δεν φορολογούνται

Τα ενοίκια των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν έχουν εισπραχθεί μπορούν να δηλωθούν ως ανείσπρακτα και να μη φορολογηθούν κατά το φορολογικό έτος 2022, με την προϋπόθεση όμως να έχει εκδοθεί (έως την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης) εις βάρος του μισθωτή, διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης μισθίου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή να έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων που συνοδεύεται από το αποδεικτικό επίδοσής της, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Εάν όμως έχει ασκηθεί αγωγή στην οποία αναγράφεται ότι διεκδικούνται μισθώματα μέχρι την εκδίκαση αυτής, τότε αυτή γίνεται δεκτή ως δικαιολογητικό, εφόσον συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλονται τα μισθώματα. Ειδικά, για την περίπτωση που ο μισθωτής – υπομισθωτής έχει πτωχεύσει, αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών, στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή – υπεκμισθωτή.

Για να δηλωθούν ανείσπρακτα εισοδήματα για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την έκδοση της απόφασης αποβολής ή της διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου μέχρι την εκτέλεση αυτής, αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και έκθεσης αποβολής και εγκατάστασης που έχει συνταχθεί από τον δικαστικό επιμελητή, και αναφέρει ότι για το ανωτέρω διάστημα τα μισθώματα δεν έχουν εισπραχθεί. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια ΔΟΥ, όπου ελέγχονται και καταχωρίζονται πριν από την υποβολή της δήλωσης.

Εάν ο φορολογούμενος δηλώσει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητό του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο (που αφορά τη χρήση υποβολής της φορολογικής δήλωσης) τότε θα πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμών ύδρευσης, κοινόχρηστων κ.λπ.), από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.

Εάν η συμφωνία μίσθωσης έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας» και έχει λυθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2022, τότε ο εκμισθωτής θα πρέπει να δηλώσει την ημερομηνία λύσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2023, όπως αναφέρουν αποφάσεις του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ.

Εάν δεν γίνει αυτό, τότε η συμφωνία της μίσθωσης θεωρείται ότι είναι ενεργή και ο ιδιοκτήτης κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για ενοίκια που δεν έχει εισπράξει.

Υπενθυμίζεται πως η δήλωση λύσης των κάθε είδους μισθώσεων θα πρέπει να αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ και αυτό είναι υποχρεωτικό να γίνει.

Πηγή: irafina.gr