Τετάρτη, 19 Ιουνίου

Συνεδριάζει αύριο το Δημοτικό Συμβούλιο: Ποια θέματα αναμένεται να συζητηθούν;

Πιο συγκεκριμένα, η επίσημη ανακοίνωση αναφέρει:

”Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου, έχοντας υπόψη
τις διατάξεις του άρθ. 67 «Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 96 «Τόπος Συνεδρίασης,
Απαρτία και λήψη Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου» του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
και τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4954/2022, σας καλεί να προσέλθετε στην
1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου, οδός Πεντζερίδου 3 Άγιος Στέφανος, αλλά
και με τηλεδιάσκεψη, την 17(η) του μηνός Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα
19:00”

ΚΛΙΚ ΕΔΩ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ